دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات فرهنگی هنری

>>  دوسال کسب مقام دوم  در سرود گروهی  <<

>>  طراحی مداد رتبه سوم  <<

>>  انشای نماز رتبه اول  <<

>>  کاریکاتور رتبه  اول و دوم  <<

>>  فیلم کوتاه رتبه اول  <<

>>  کتابخوانی رتبه اول  <<