دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات ورزشی

کسب مقام های اول و دوم و سوم در رشته های شنا

کسب مقام اول و دوم و سوم در رشته کاراته

کسب مقام دوم و سوم در رشته تکواندو

کسب لوح آسیب های اجتماعی

کسب لوح مشکات

کسب مدرک نجات غریق