دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

استعدادهای درخشان

کسب مدال نقره در مسابقات چهل چراغ

کسب تندیس ملی نابغه(چرتکه)

کسب لوح نخبگان آزمون انتخاب درست