دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

انجمن علمی

دستورالعمل انجمن های علمی- پژوهشی دانش آموزان را در زیر می خوانید.

1-حداقل اعضاء انجمن های علمی باید5 نفرباشد.

2-سرپرستی وعنوان انجمن را یکی از دبیران همان رشته مورد نظر به عهده داشته وآن راهدایت نماید و بر حسب مورد با رای اعضاء انجمن و تاییددبیرمربوطه و با رعایت ضوابط به یکی ازدانش آموزان عضو انجمن سپرده شود.

3-مدیر واحد آموزشی موظف است در اولین جلسه شورای دبیران براهمیت تشکیل انجمن های علمی پژوهشی دانش آموزان تاکیدنماید و با تبیین وظایف حداقل سه انجمن علمی رابااولویت ها وظرفیت های موجود باکمک دبیران مربوطه درمدرسه شناسایی،راه اندازی،حمایت و هدایت نماید.

4- مدیر واحد آموزشی ودبیران دروسی که انجمن علمی - پژوهشی درآن درس تشکیل شده است باید شرایط کلاس و تدریس درس مربوطه را به گونه ای برنامه ریزی نمایندکه عملکرد دانش آموزان عضو انجمن درداخل کلاس ها بازخوانی شده و برای دانش آموزان دیگر ایجاد انگیزه و جذابیت نماید.

5-انجمن دانش آموزی علمی- پژوهشی باید نشست های منظمی ماهانه با اعضاءخود داشته و همچنین عملکرد و یافته های خود را حداکثر سه ماهانه با دانش آموزان مدرسه به بحث وتبادل نظر بگذارند.

6- خروجی یافته هاو عملکرد انجمن باید تحویل پژوهش سرای منطقه شود.

7-فعال نمودن یک وبلاگ علمی یا فضایی درسایت مدرسه به نام انجمن وجذب مخاطبان با اسناد و مدارک مربوطه جزو الزامات عملکرد انجمن می باشد.