دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

کادر آموزشی

کادرآموزشی دبیرستان دوره اول نورفرهنگ:

سرکار خانم پابوس

سرکار خانم پرهیزکار

سرکار خانم بابایی

سرکار خانم محمدزاده

سرکار خانم گنجی

سرکار خانم تقی یان

سرکار خانم تقدسی

سرکار خانم زهرا حسینی

سرکار خانم سمیرا حشسینی

سرکار خانم حسنی

سرکار خانم ارجمندی

سرکار خانم فاطمه حسینی

سرکار خانم پورنعمت

سرکار خانم خواجوی

سرکار خانم عالی پور

سرکار خانم محمدی

سرکار خانم خیری

سرکار خانم خاجی

سرکار خانم خورشیدیان

سرکار خانم زمانی