دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

کادر اداری

کادر مدرسه:

مدیریت محترم: سرکار خانم مریم کاظم لو

معاونت پرورشی: سرکار خانم پابوس

معاونت اجرایی: سرکار خانم علی نژاد

معاونت آموزشی: سرکار خانم خیری

معاونت انضباطی: سرکار خانم عالی پور

مدیریت سایت :سرکار خانم محبی