دبیرستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ (متوسطه دوره اول) مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن و اولیا در فضایی دوستانه در جهت بهبود و پیشرفت هرچه بهتر آموزش و پرورش دانش آموزان مدرسه، مشارکت تنگاتنگ با اولیای مدرسه دارند.

اعضای انجمن اولیا و مربیان:

رئیس انجمن : خانم نصیر محمدی

نایب رئیس : خانم صفری

خانم ممی زاده

خانم رحمتی

خانم نصیری

خانم ستاریان

خانم ساعی

خانم زارعی